Lindentuinen hoveniersbedrijf

Uw Hovenierswerk uitbesteden?

Vul onderstaand uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw tuinwerkzaamheden te bespreken

Handelsvoorwaarden hoveniers versie 11 mei 2011

Wat zijn de algemene consumentenvoorwaarden voor de leden VHG branchevereniging voor ondernemers in het groen?

Deze Algemene Voorwaarden van Branchevereniging VHG zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Zelfreguleringsoverleg  (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2011.

Inhoud

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: De ondernemer, natuurlijk of rechtspersoon,  die lid is van Branchevereniging VHG en die de navolgend genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.

Werkzaamheden:  Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering.

Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.

Dode  materialen: Alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de ondernemer  vallen.

Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met ondernemer.

 

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten.

 

ARTIKEL 3 - HET AANBOD / DE OFFERTE

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht,  heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de ondernemer aan de consument vooraf de offertekosten en ontwerpkosten bekend.
 2. De ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 3. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 4. Het aanbod  bevat een volledige en nauwkeurige  omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 5. Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen alsmede een indicatie van het moment van oplevering.
 6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvorming methode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd:
  - aanneemsom of regie.
 1. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
 2. Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
 3. De ondernemer  behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders  is overeengekomen,  het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen  en schetsen.   Zij dienen   op  eerste verzoek  van  de ondernemer  onverwijld teruggegeven  te worden,  onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 4. Het is de consument verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten  berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaam- heden niet aan de ondernemer wordt verstrekt, zal de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan de ondernemer retour worden gezonden. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende,  niet toegestaan  het ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
 5. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, zal de consument, de vooraf aan hem bekend gemaakte voorbereiding-, ontwerp- en/of tekenkosten aan de ondernemer  vergoeden in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.

 

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt  bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
 2. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
 3. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan,  indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.
 5. De ondernemer  is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken.
 6. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

 

ARTIKEL 5 - DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De consument kan een voor bepaalde  tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven  van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar  zou zijn. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan hij met inachtneming van een redelijke termijn opzeggen.

 

ARTIKEL 6 - ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Overeenkomsten   tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan  voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd – bij voorkeur schriftelijk – met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederpartij de opzegging schriftelijk zal bevestigen.

 

ARTIKEL 7 - DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Alle bedragen  en prijzen, genoemd in offertes  en overeenkomsten,  zijn inclusief BTW. De tussentijdse  prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de consument. De ondernemer is gerechtigd andere prijsstijging van kostprijsbepalende  factoren die zijn ontstaan  na het tot standkoming  van  de overeenkomst, doch voor  de oplevering,  aan de  consument  door  te berekenen.  Indien  de ondernemer  dit doet binnen  3  maanden  na het sluiten  van  de overeenkomst,  heeft de consument  het  recht  de overeenkomst  te ontbinden,   van  welk recht  hij  gebruik  moet  maken  binnen  8  dagen  na kennisgeving  van  de prijsverhoging.  Ontbinding  van de overeenkomst  op  deze  wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst  worden, wanneer  daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.

 

ARTIKEL 8 - DE AFLEVERING / DE LEVERTIJD

Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld  dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande  dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

 

ARTIKEL 9 - CONFORMITEIT

 1. De ondernemer staat  in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde  levende materialen,  overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer  zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief  goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, fundering- en/of verhardingsmateriaal.  Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan  gesteld  zijn en afgestemd  op de bestemming  respectievelijk  het gebruiksdoel.
 2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door de ondernemer,mits  de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan,  tenzij er sprake is van uitzonderlijke weer- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.
 3. In die gevallen van uitzonderlijke weer- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht zal de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen worden vergoed, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
 4. De ondernemer staat  niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan  als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen  die de consument  of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat  de ondernemer  in voor de eventueel  ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

 

ARTIKEL 10 - OPSCHORTING

 1. In geval van overmacht kunnen de levering- en andere  verplichtingen van de ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van de ondernemer niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen,  zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst  te ontbinden,  zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.  Indien bij het intreden van de overmacht de ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft  voldaan, of slechts  gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds  geleverde  afzonderlijk te factureren. De consument is  in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 2. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan  de omstandigheid dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 3. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weer- of tijdelijke terreinomstandigheden  niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die  omstandigheden voortduren.  Hierbij  heeft de ondernemer  het recht  de  aanplant,  nadat de omstandigheden   zoals  hiervoor  bedoeld   zijn geëindigd, verder uit te stellen,  indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan  of de hergroei van levend materiaal  noodzakelijk is.
 4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten hoogste  90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de ondernemer onmiddellijk contact op met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

 

ARTIKEL 11 - MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

De ondernemer zal zorg dragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de consument. Onvoorziene milieuaspecten  die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel 7 lid 2 en 3, bij de consument in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 12 - AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL

 1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de ondernemer binden deze laatste  niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

 

ARTIKEL 13 - DE BETALING

 1. Alle werkzaamheden welke door de ondernemer geschieden,  worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan  zijn begrepen  – in rekening gebracht  onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Facturen dienen te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.
 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet d consument betalen volgens de termijnen en de percentages  zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in de offerte. Personeelsleden van de ondernemer zijn niet bevoegd betalingen  in ontvangst  te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.
 6. Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste  50 procent van de prijs te verplichten.

 

ARTIKEL 14 - NIET-TIJDIGE BETALING

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.  Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat de ondernemer na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds  niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.  Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde  tijd op te schorten.
 4. Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de consument.

 

ARTIKEL 15 - EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT

 1. Alle geleverde  zaken voor zover niet aard- of nagelvast  verbonden, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel  zijn betaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaakvorming teniet gaat, vestigt de ondernemer bij voorbaat een bezit loos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen  de consument, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd.

 

ARTIKEL 16 - UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING

 1. Bij het  overlijden  van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden,  zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de consument aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte  van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.
 2. De ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

 

ARTIKEL 17 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. De ondernemer is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen  van  personen  wordt  toegebracht   en die  te wijten  is  aan  nalatigheid,   onvoorzichtigheid of  verkeerde  handelingen  van  de ondernemer, zijn personeel  of zijn eventuele onderaannemers.
 2. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de consument het volgende: indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de consument dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de consument  zo snel mogelijk na aflevering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de consument, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat  tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de consument op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
 3. Op de consument  rust overigens  de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen  te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 4. De ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde  aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de consument een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de consument dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis  niet hoger dan € 2.500.000,- worden gesteld.  De ondernemer sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheids- verzekering af voor bedrijven of beroepen.
 5. De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument of door derden die de consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 6. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar  handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de consument.
 7. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare  tekortkoming is veroorzaakt.
 8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade  voortvloeiende uit verzakking van bodem/  grond of teelaarde  indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 9. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte  van het werk of het gehele werk.

 

ARTIKEL 18 - KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de consument de  gebreken  heeft ontdekt.  Niet  tijdig  indienen  van  de klacht  kan  tot gevolg  hebben  dat de consument   zijn  rechten   ter zake  verliest.
 2. De ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door  een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De  consument  verleent alsdan  zijn medewerking.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan  de consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
 4. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan er toe leiden dat de consument  zijn rechten ter zake verliest.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat  een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 19 - GESCHILLENREGELING

 1. Geschillen tussen  consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren  of  geleverde  diensten   en zaken,  kunnen  zowel  door  de consument  als door  de ondernemer  aanhangig  worden  gemaakt  bij  de Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument  zijn klacht eerst  bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na hetontstaan  daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument  vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De  Geschillencommissie   doet uitspraak  met  inachtneming  van  de  bepalingen  van  het voor  haar geldende  reglement.  De  beslissingen  van  de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

ARTIKEL 20 - NAKOMINGSGARANTIE

 1. Stichting Garantiefonds Groen staat  garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie door de leden van Branchevereniging VHG, tenzij het lid van Branchevereniging VHG besluit het bindend advies binnen 2 maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door Stichting Garantiefonds Groen aan de consument uitgekeerd, onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie  zijn vordering uit hoofde van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag cedeert aan de Stichting Garantiefonds Groen. Voor het meerdere heeft de Stichting Garantiefonds Groen een inspanningsverplichting om er voor te zorgen dat het lid van Branchevereniging VHG het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere eveneens  aan de Stichting Garantiefonds  Groen over te dragen waarna deze organisatie op naam en kosten van de Stichting Garantiefonds Groen de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
 2. Stichting Garantiefonds Groen verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de  consument  is  voldaan  aan de daartoe  bepaalde  formele  innamevereisten  (betaling  klachtengeld,   retournering  ingevuld  en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting),  van één van de volgende situaties sprake is:

–       Aan het lid is surseance van betaling verleend.

–       Het lid is failliet verklaard.

–       De bedrijfsactiviteiten  zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is in- geschreven of een eerdere  datum, waarvan Stichting Garantiefonds Groen aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten  feitelijk zijn beëindigd.

 

ARTIKEL 21 - AFWIJKING

Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

 

ARTIKEL 22 - WIJZIGING

Branchevereniging  VHG zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

 

ARTIKEL 23 - SLOTBEPALING

 1. Deze Algemene  Voorwaarden zijn, gehoord  de vakgroep Hoveniers, vastgesteld door de ledenraad  van Branchevereniging VHG en gedeponeerd  bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980.
 2. Artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden is tot stand gekomen in overleg met de Stichting Garantiefonds Groen.

 

Locatie Lindentuinen
Rijksstraatweg 77a
 9254 DB Hurdegaryp

bekijk onze partners:

vhg keurmerk

Mail Lindentuinen
info@lindentuinen.nl

Telefoonnummer Lindentuinen
Telefoon:
0511-421336  
Mobiel: 06-21612997

Handelsvoorwaarden Privacy Statement Disclaimer

 

0511-421336 / 06-21612997

Bel Lindentuinen

Sitemap

Lindentuinen hovenier